Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Poké Center
E-mail: info@poke-center.nl
Website: www.poke-center.nl
Definities
 1. Poké Center: Poké Center, gevestigd te Sint Jansteen onder KvK nr. 80699502.
 2. Klant: degene met wie Poké Center een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Poké Center en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Poké Center.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen
 1. Alle prijzen die Poké Center hanteert zijn in euro's, zijn inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Poké Center hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Poké Center te allen tijde wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Poké Center niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst; kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Betalingen en betalingstermijn
 1. Poké Center mag het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De klant dient betalingen achteraf binnen het afgesproken aantal dagen na levering te hebben voldaan via Klarna.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Poké Center de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. Poké Center behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddelijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Gevolgen niet tijdig betalen
 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Poké Center gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet handelstransacties en de wettelijke rente van 8% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Poké Center.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Poké Center zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Poké Center op de klant onmiddelijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Poké Center, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Poké Center te betalen.

 

Recht van reclame
 1. Zodra de klant in verzuim is, is Poké Center gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Poké Center roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddelijk te retourneren aan Poké Center, tenzij partijen hierover andere afspraken maken..
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor de rekening van de klant.

 

Herroepingsrecht
 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden.
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd vangt aan op de dag nadat de consument het laatste product heeft ontvangen van 1 bestelling.
 3. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.
 4. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@poke-center.nl of via de klantenservice op www.poke-center.nl.
 5. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Poké Center, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.
 6. Het crediteren aan de consument zal plaatsvinden binnen 14 dagen na het aanmelden van het retourproduct.

 

Respectabele Aankopen

Poké Center staat voor het zo eerlijk mogelijk distribueren van producten en losse kaarten. Het is als consument niet toegestaan om de volledige voorraad op te kopen van een bepaald product met als doel om hier het beste product of kaart uit te halen met als gevolg alle andere producten te retourneren. Indien dit toch gebeurt kan Poké Center 15% inhouden op de terugbetaling van de volledige bestelling na een retournering.

 

Vergoeding van bezorgkosten

Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt en als gevolg daarvan de bestelling heeft geretourneerd, zal Poké Center geen restitutie van de betaalde verzendkosten vergoeden aan de consument.

 

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

 

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Retentierecht
 1. Poké Center kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Poké Center heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneeens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Poké Center.
 3. Poké Center is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

 

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Poké Center te verrekenen met een vordering op Poké Center.

 

Eigendomsvoorbehoud
 1. Poké Center blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen van Poké Center op grond van wat voor met Poké Center gesloten overeenkomst dan ook, met inbedrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Poké Center zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Poké Center een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Poké Center het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Levering
 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Poké Center, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Poké Center het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Poké Center kan tegenwerpen.

 

Levertijd
 1. De door Poké Center opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijden uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Poké Center.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Poké Center niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

 

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Verpakking en verzending
 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Poké Center niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Poké Center, bij gebreke waarvan Poké Center niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Bewaring
 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

Garantie
 1. Garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. Misprints, miscuts of andere defecten veroorzaakt door de productie van The Pokémon Company vallen niet onder de garantievoorwaarden van Poké Center. Deze kunnen uitsluitend rechtstreeks gemeld worden aan The Pokémon Company en zullen deze klachten verder afhandelen.
 2. Garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. De klant dient altijd voorzorg te dragen voor het deugdelijk opbergen en bewaren van gekochte producten.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

Ruilen
 1. Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarde is voldaan: Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur, het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q. met de seal intact zonder zichtbare gebruikerssporen, het product is nog niet gebruikt.
 2. Afgeprijsde artikelen, bundel producten, tweedehands losse kaarten, mystery boxen en cadeaubonnen kunnen niet worden geruild.

 

Vrijwaring

De klant vrijwaart Poké Center tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Poké Center geleverde producten en/of diensten.

 

Klachten
 1. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 2. De klant dient een door Poké Center geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 3. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Poké Center daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 24 uur na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 4. Consumenten dienen Poké Center uiterlijk binnen 48 uur na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 5. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Poké Center in staat is hierop adequaat te reageren.
 6. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 7. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Poké Center gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 8. Indien de klant ontevreden is over de dienstverlening van Poké Center, deelt de klant dit zo spoedig mogelijk mee aan Poké Center en zullen partijen proberen om tot een informele oplossing te komen.
 9. Wanneer de in lid 1 gevolgde weg niet tot een voldoende oplossing leidt, kan de klant een klacht indienen bij de geschillencommissie van WebwinkelKeur.
 10. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Ingebrekestelling
 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Poké Center.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Poké Center ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Poké Center een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Poké Center verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid Poké Center
 1. Poké Center is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Poké Center aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voorvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Poké Center is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Poké Center aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Poké Center vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding
 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Poké Center toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzonde aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Poké Center niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Poké Center in verzuim is.
 3. Poké Center heeft het recht om op welk gewenst moment dan ook de bestelling van de klant te ontbinden wanneer er prijsfouten zijn geconstateerd in het nadeel van Poké Center.
 4. Poké Center heeft het recht om direct een overeenkomst te ontbinden wanneer er wordt geconstateerd dat de klant uit is op prijsfouten en dusdanig alleen dergelijke artikelen koopt, de prijzen kunnen achteraf veranderd worden in de correcte prijsgeving.
 5. Poké Center heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Poké Center kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht
 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek gedt dat een tekortkoming van Poké Center in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Poké Center kan worden toegerekend in een van de wil van Poké Center onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Poké Center kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteit-, internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Poké Center 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden de verplichtingen opgeschort totdat Poké Center er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Poké Center is in een overmachtsitutatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het gevold van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst
 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

 

Wijziging algemene voorwaarden
 1. Poké Center is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Poké Center zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemende voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten
 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Poké Center.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Poké Center bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Poké Center is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Algemene voorwaarden 1.22.1
Opgesteld op 14 maart 2020
Laatst bijgewerkt op 24 mei 2022